.

Назад Вперед Зміст

Задачі з повним умовним оператором з простою умовою

Приклад 1

Відомі площі кола та квадрату. Складіть програму, яка визначає, що більше, радіус кола чи сторона квадрату?

Дано: площа кола та площа квадрату

Знайти: радіус кола, сторону квадрату та порівняти

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Площі кола та квадрату мають дійсний тип. Для обчислення радіусу буде використатися стала pi, що має дійсний тип, тому типи всіх змінних будуть дійсними.

Алгоритм

 1. Ввід skr– площа кола та skv– площа квадрату. Перед вводом виводиться пояснення, що саме потрібно вводити;
 2. Обчислення значення радіусу r з формули skr= pi*r2. Для обчислення використовується стала pi.
 3. Обчислення значення сторони a з формули skv= a2.
 4. Порівняння r і a та вивід слова 'радіус', якщо r>a і слова 'сторона' у протилежному випадку.

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Приклад 2

Дано ціле трьохзначне число. Визначте, чи кратно воно добутку своїх цифр.

Дано: ціле трьохзначне число

Знайти: добуток його цифр та перевірити, чи кратно введене число обчисленому добутку його цифр

Змінні:

Вхіднi:

Вихідні:

Проміжні:

Операції цілочисельного ділення використовуються тільки для цілих чисел, тому всі вхідні , вихідні та проміжні дані цілого типу.

Алгоритм

 1. Ввід числа x.
 2. Обчислення c1,c2,c3 цифр числа n.
 3. Обчислення значення p.
 4. Перевірка, якщо введене число x кратно обчисленому значенню p, то надрукувати'yes', у протилежному випадку надрукувати'no'.

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Приклад 3

Дано два цілих числа. Якщо число X < Y, то збільшити X на 1, у протилежному випадку збільшить обидва числа у 10 раз.

Дано: Дано два будь-яких числа

Знайти: змінити ці числа, а потім вивести обидва числа на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Всі вхідні дані цілого типу

Алгоритм

 1. Ввід чисел x, y
 2. Порівнюємо числа:
 3. Вивід x, y на екран.

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Третє відпрацьовування:

Запам’ятати значення змінної X у змінну Z

Z=X;

Поміняти місцями значення двох змінних X та Y за допомогою змінної Z

Z=X; X=Y; Y=Z;

Приклад 4

Дано два різних числа. Складіть програму, яка замінює найменше з двох чисел їх сумою, а найбільше їх добутком.

Дано: Дано два будь-яких числа

Знайти: змінити ці числа, а потім вивести обидва числа на екран.

Змінні:

Вхідні:

Вихідні:

Проміжні:

Всі дані цілого типу

Алгоритм

 1. Ввід чисел x, y
 2. Запам’ятаємо значення x у змінну z. Це потрібно, бо:
 3. Порівнюємо числа:
 4. Вивід нових значень x, y на екран.

Програма

Перше відпрацьовування:

Друге відпрацьовування:

Варіанти задач

Варіант 1

 1. Дано два різних цілих числа. Виведіть на екран найбільше.
 2. Дано ціле число. Визначте, чи воно кратне 7.
 3. Дано дві змінні цілого типу: A, B. Перерозподілити їх значення так, щоб в A опинилось найменше з чисел, а в B — найбільше. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 2

 1. Дано два різних цілих числа. Виведіть на екран найменше.
 2. Дано ціле число. Визначте, чи воно парне.
 3. Дано дві змінні цілого типу: A, B. Перерозподілити їх значення так, щоб в A опинилось найбільше з чисел, а в B — найменше. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 3

 1. Дано два цілих числа. Якщо вони однакові вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 2. Дано два цілих числа A та B. Визначте, чи є число B дільником числа A.
 3. Дано числа x, y. Якщо число X у 3 рази більше за Y, то добути з обох чисел квадратний корінь, у іншому випадку піднести числа у квадрат.

Варіант 4

 1. Дано два цілих числа. Якщо перше число більше їх суми вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 2. Дано ціле число. Визначте, чи закінчується воно цифрою 7.
 3. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення різні, то присвоїти кожній змінній добуток цих значень, а якщо однакові, то присвоїти кожній змінній суму цих значень. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 5

 1. Дано сторону квадрата a та сторони прямокутника x та y. У якій фігури площа більша (випадок збігу не розглядати)?
 2. Дано ціле двохзначне число. Якщо воно складається з однакових цифр виведіть на екран "так", у іншому випадку вивести "ні".
 3. Дано два різних числа. Менше з цих чисел замініть 0, а до більшого додати 1. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 6

 1. Дано (x,y) координати точки. З’ясуйте, чи належить ця точка прямій, яка описується рівнянням y=2*x+3.
 2. Дано ціле трьохзначне число. Визначте, чи кратна п’яти сума його цифр.
 3. Дано цілі числа a,b. Якщо a>=b, то кожне число збільшить на 5, у іншому випадку числа зменшить на 1. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 7

 1. Дано числа a, b та c, що є коефіцієнтами квадратного рівняння. З’ясуйте, чи має це рівняння корені?
 2. Дано чотирьохзначне число. Визначте, чи дорівнює сума двох перших його цифр сумі двох його останніх цифр.
 3. Дано цілі числа a,b. Якщо a<=b, то перше число збільшити у два рази, а до другого додайте 5, у іншому випадку числа зменшить на 5. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 8

 1. Дано два цілих числа x та y. Якщо сума ціх чисел додатна, то вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 2. Дано ціле двохзначне число. Визначте, є добуток його цифр однозначним числом.
 3. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення однакові, то подвоїти ці значення, а якщо різні, то присвоїти змінним значення 0. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 9

 1. Дано (x,y) координати точки. З’ясуйте, чи належить ця точка параболі, яка описується рівнянням y= x2+3x+2.
 2. Дано цілі числа a та b. З’ясувати, чи є парним числом сума цих чисел.
 3. Дано два цілих числа. Якщо вони мають однакові знаки, то помножити їх на 10, якщо різні, то додати 1 и вивести на екран обидва числа.

Варіант 10

 1. Дани радіус кола та сторона квадрата. У якій фігури площа більша (випадок збігу не розглядати)?
 2. Дано два цілих двохзначних числа a та b. Якщо сума цифр числа а співпадає з сумою цифр числа b вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 3. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення різні, то присвоїти кожній змінній суму цих значень, а якщо однакові, то присвоїти змінним значення 0. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 11

 1. Відомі площі кола та квадрата. Визначте, чи вміститься круг у квадраті. Пояснення: порівняти радіус кола та половину сторони квадрата.
 2. Дано три цілих числа a, b та с. Якщо сума перших двох чисел співпадає з третім числом вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 3. Дано числа x, y. Якщо числа X та Y мають різні знаки, то їх подвоїти, у протилежному випадку піднести їх до квадрату.

Варіант 12

 1. Дано (x,y) координати точки. З’ясуйте, чи належить ця точка колу з центром у початку координат та радіусом R. Пояснення: Формула кола з центром у початку координат x2+y2=R2
 2. Дано ціле число. Якщо воно однозначне, то вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 3. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення однакові, то присвоїти кожній змінній добуток цих значень, а якщо різні, то присвоїти кожній змінній суму цих значень. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 13

 1. Дано два цілих числа x та y. Якщо число x в 5 раз більше y, то вивести "так", у іншому випадку вивести "ні".
 2. Дано ціле трьохзначне число. Чи є це число паліндромом (перевертишем), тобто числом, яке читається однаково зліва направо та справа наліво.
 3. Дано два числа. Якщо корінь квадратний з другого числа менше першого числа, то збільшить перше число у двічі, а до другого додайте 5, у протилежному випадку від першого числа відніміть 10, а друге збільшить у три рази. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 14

 1. Дано (x,y) координати клітинки шахової дошки. З’ясуйте колір клітинки. (Клітинка (1;1) – чорна).
 2. Дано дійсні числа a та b. Вивести на екран "так", якщо ці числа мають однакові знаки, у іншому випадку вивести "ні".
 3. Дано дві змінні цілого типу: A та B. Якщо їх значення однакові, то присвоїти кожній змінній число 100, а якщо різні, то присвоїти кожній змінній суму цих значень. Вивести на екран нові значення змінних A, B.

Варіант 15

 1. З’ясуйте, чи може шаховий слон за один хід попасти з клітинки з координатами (x1,y1) у клітинку з координатами (x2,y2).
 2. Дано три цілих числа a, b та с. Чи вірно, що число а більше числа b на с?
 3. Дано два числа. Складіть програму, що замінює найменше з цих чисел модулем різниці, а найбільше модулем добутку цих чисел. Вивести на екран нові значення змінних.

Варіант 16

 1. Дано ціле число K (1<=k<=365). визначте, яким днем тижня (понеділком, вівторком, ...) є k–й день не високосного року, в якому 1 січня – понеділок.
 2. Дано ціле трьохзначне число. Визначте, чи є добуток його цифр однозначним числом.
 3. Дано два числа. Складіть програму, що замінює найбільше з цих чисел подвоєним добутком, а найменше пів сумою цих чисел.

Варіант 17

 1. Перші Олімпійські ігри були в 1896 році та проводяться через кожні чотири роки. Іграм призначається номер по порядку. Дано n – рік. Визначте номер Олімпійських ігор які проводились у цьому році. Якщо рік не олімпійський, то номер ігор вважайте рівним 0.
 2. Дано ціле чотирьохзначне число. Чи є це число паліндромом (перевертишем - 4554, 3223), тобто числом, яке читається однаково зліва направо та справа наліво.
 3. Дано два числа. Складіть програму, що замінює найбільше з цих чисел модулем суми, а найменше модулем піврізниці цих чисел. Вивести на екран нові значення змінних.

Назад Вперед Зміст